Isännöinnille uudet eettiset ohjeet

Yleinen

Isännöintiliitto on hyväksynyt alan uudet eettiset ohjeet. Ne tulevat voimaan helmikuun alussa 2023. Uusitut ohjeet pyrkivät yhä avoimempaan ja vastuullisempaan isännöintiin. Ne määrittelevät hyvän isännöinnin pelisäännöt.

Uusia ohjeita on valmisteltu vuodesta 2019 yhteistyössä Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton sekä Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n kanssa.

Edelliset ohjeet on julkaistu vuonna 2011. Uudet ohjeet ovat sisältävät niihin verrattuna yli kuusi kertaa enemmän tekstiä. Osa ohjeista on vanhojen päivitystä, osa täysin uusia.

Tärkeimmät muutokset liittyvät isännöintisopimusten avoimuuteen, palkkioiden läpinäkyvyyteen, sidonnaisuuksien ilmoittamiseen sekä isännöinnin riippumattomuuteen taloyhtiön hankinnoissa. Ohjeet pyrkivät selkeyttämään isännöinnin eettisyyttä.

Ohjeiden ykköskohdan mukaan isännöinti toimii huolellisesti ja asunto-osakeyhtiön edun mukaisesti.

Luottamus korostuu

Isännöintiliiton mukaan ohjeissa korostuvat isännöinnin asiakassuhteiden luottamus. Ohjeiden mukaan isännöinnin tehtävä on varmistaa, että asiakkaat ovat tietoisia eettisistä ohjeista. Ne on liitettävä helmikuun alun jälkeen tehtäviin isännöintisopimuksiin.

Avoimuuteen on kiinnitetty huomiota. Siihen liittyvät ohjeet koskevat sekä isännöintisopimusta että hankintasopimuksia. Sopimukset on käytävä asiakkaan kanssa läpi – näin taloyhtiön hallitus tietää, mitä sopimuksia sen nimissä on tehty.

Maksut selkeiksi

Isännöinnillä ei saa olla sidonnaisuuksia, joista se saa taloudellista hyötyä. Hyvä verkosto on toisaalta tarpeen esimerkiksi kiireisten korjausten tekemisessä. Isännöinnin on myös tunnistettava taloyhtiön hallituksen mahdolliset esteellisyydet.

Isännöinnin maksut ilmoitetaan aiempaa selkeämmin. Isännöitsijän on esitettävä vähintään kerran vuodessa kiinteiden ja erillisveloitettavien palkkioiden määrät. Asiakkaan on hyväksyttävä hinnankorotukset joko kirjallisesti tai hallituksen kokouksessa.

Kilpailijoita on kohdeltava reilusti ja kunnioittavasti. Käytännössä määräys tarkoittaa, että jos isännöitsijä vaihtuu, ei asiakkaan tietoja saa pantata. Lisäksi markkinoinnissa on toimittava asiallisesti.

Hyvään isännöintitapaan kuuluu sekin, että asiakkaan yhteydenottoon on vastattava kohtuullisessa ajassa.

Isännöintiliiton mukaan tärkein ohje on, että isännöinnin on oltava aktiivinen ja huolehdittava siitä, että asiakas tuntee sopimuksensa ja niiden sisällöt.

Ohjeiden mukaan isännöinti sitoutuu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan. Lisäksi isännöinnin tavoitteena on ilmastonmuutoksen torjunta ja energiatehokuuden edistäminen.

Valvonta uudistumassa

Isännöintialan valvontaa ollaan uudistamassa. Tähän asti voimassa on ollut itsesääntely. Siitä ovat vastanneet Isännöinnin Auktorisointi ry sekä auktorisoimattomien yritysten osalta Isännöintiliitto. Tavoitteena on siirtää valvonta keskuskauppakamarille, jonka alaisuuteen perustettaisiin lautakunta, jolta asiakkaat ja kilpailevat yritykset voisivat pyytää lausuntoja eettisten ohjeiden noudattamisesta.

Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja niiden valvonta- ja kurinpitomenettelyihin.

Uudet eettiset ohjeet löytyvät tästä linkistä.