Timo Multanen: Arvot keskiössä

Timo Multanen
Multanen blogiYleinen

Arvoilla tarkoitetaan toivottua asiaa, suotavaa käyttäytymistä tai päämäärää. Arvot ovat luonteeltaan käsitteellisiä ja ne ohjaavat ihmisten tai ihmisryhmien toimintaa. Esimerkiksi maailmanrauha tai sinnikkyys ovat arvoja, joita voidaan pitää tavoiteltavina tai toivottuina asioina. Arvo tarkoittaa myös merkityksellisyyttä – kun jokin asia on merkitsevä, sen sanotaan olevan arvokas. Arvoihin liittyvää tutkimusta tehdään muun muassa yhteiskuntatieteissä, käyttäytymistieteissä ja filosofiassa.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että elämässä arvokkaiksi koettavia ovat luottamus, ystävyys, rakkaus, kunnioitus, läheisyys, omakulttuurisuus, sopusointuisuus. Arvostettavia ovat taitojen, oppineisuuden, terveyden, tieteiden ja taiteiden arvostus. Puolestaan ihanteina pidetään rehellisyyttä, nöyryyttä, ahkeruutta, tasa-arvoisuutta, elämän kunnioittamista, tehokkuutta. Varsinaisia arvoja ovat kauneus, puhtaus, totuus, vapaus, oikeudenmukaisuus, pyhyys, moraalinen hyvä, kärsimyksen lievittyminen, tasapuolisuus. Viimeksi mainitut ovat niin kutsuttuja lopullisia arvoja, joihin päästään edellä mainittujen arvojen kautta.
Meillä REIM Groupissa arvot ovat aina olleet keskiössä, todella tärkeä asiakokonaisuus, tekijä. Uusi REIM Groupin missio ja strategia 2022-2024 toteaa yksiselitteisen selvästi koko konsernin arvot seuraavasti: tyytyväinen asiakas, teemme yhdessä ja voimme hyvin, hyvästä tuloksesta hyötyvät kaikki ja panostamme kumppanuuteen.
Kun kaiken työn ja osaamisen tekevät ihmiset, he ovat tärkeässä asemassa. Henkilöstöhallinnon painopisteinä REIM Groupissa ovat hyvä työpaikka, henkilökunnan koulutus, motivoituneisuuden ja innovatiivisuuden arvostus, samoin kuin että päivittäisessä työssämme toimimme eettisesti ja hyviä toimintatapoja noudattaen.
Missiomme on: isännöintiä hyvän asumisen puolesta. Se merkitsee helppoa lähestyttävyyttä, palvelemme ihmisiä, hoidamme kiinteistöjä ja teemme mitä lupaamme, samoin kuin se, että ajantasainen ja oikea tieto on aina asiakkaiden saatavilla sähköisten palvelujen kautta. Tunnuksemme on: REIM Group – osaavissa käsissä.
Meille REIM Groupissa merkittävä arvo on olla kotimainen toimija tekijöistä aina omistajuuteen asti. REIM on suomalainen perheyritys ja ylpeä kotimaisuudestaan. Paikallisuus on myös ollut ja on arvojamme. Paikkakunnalla tutut ihmiset palvelevat asiakkaita, päätöksenteko on paikallista, emmekä kadota kontaktipintaa asiakkaaseen, vaan olemme läsnä. Yhdessä paikallisuutemme tuottaa konsernitason voimaa kehitystyöhön. Haluamme olla ylpeitä siitä mitä teemme ja otamme rohkeasti käyttöön uusi toimintamalleja.
Olemme saavuttaneet isännöintialalla tarvittavan merkittävän markkinaosuuden, jotta voimme keskittää resursseja kehittää omaa toimintaa ja isännöinnin palvelua. REIMin henkilökunta on isännöintialan vahvoja osaajia. Henkilökuntamme on omaa tekemistä arvostavia, ja he osaavat tarkastella omaa tekemistään sekä löytää omassa työympäristössään ja tavoissaan kehitettäviä asioita. REIMin suuri mahdollisuus on saada tämä voimavara aktivoitua kestävän kehityksen innovointiin ja uudenlaisen isännöinnin luomiseen. Siitä hyötyvät asiakkaamme, henkilöstömme, yhteistyökumppanimme ja yhteiskuntamme. Arvojen ollessa keskiössä ja kunniassa.
Timo Multanen
REIM Groupin konsernihallituksen päätoiminen puheenjohtaja
AIT MBA